اخبار و اطلاعیه های دانشکده اخبار و اطلاعیه های دانشکده

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

پروژه کارشناسی نیمسال دوم 96-97

پروژه کارشناسی نیمسال دوم 96-97

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق