اخبار و اطلاعیه های دانشکده اخبار و اطلاعیه های دانشکده

نکات مهم انتخاب واحد -- ترم دوم 98-99

نکات مهم انتخاب واحد -- ترم دوم 98-99

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99

اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99

لیست گرایش های ورودی 96

لیست گرایش های ورودی 96

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق