اخبار و اطلاعیه های دانشکده اخبار و اطلاعیه های دانشکده

لیست گرایش های ورودی 96

لیست گرایش های ورودی 96

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد ترم اول 98-99- درس روش پژوهش

اطلاعیه شماره 2 انتخاب واحد ترم اول 98-99- درس روش پژوهش

اطلاعیه شماره 1 انتخاب واحد ترم اول 98-99- دروس مهارت افزایی

اطلاعیه شماره 1 انتخاب واحد ترم اول 98-99- دروس مهارت افزایی

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق