اخبار و اطلاعیه های دانشکده اخبار و اطلاعیه های دانشکده

لیست گرایش ورودی 97

لیست گرایش ورودی 97

لیست گرایش های ورودی 96

لیست گرایش های ورودی 96

انتخاب واحد

انتخاب واحد

نکات مهم انتخاب واحد -- ترم دوم 98-99

نکات مهم انتخاب واحد -- ترم دوم 98-99

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99

اطلاعیه دروس مهارت افزایی -- ترم دوم 98-99

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

سرفصل دروس رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه رشته مهندسی برق

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

بازار کار رشته مهندسی برق

بازار کار رشته مهندسی برق