بخش مهندسی برق

 

رئیس بخش: آقای مهندس شهرام نصیری

تلفن: 41522045

 

کارشناس بخش: آقای صالحی

تلفن: 41522045

 

چارت رشته مهندسی برق