بخش مهندسی برق

 

رئیس بخش: دکتر مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی

تلفن: 03441522080 

 

کارشناس بخش: خانم فاطمه اسدی

تلفن: 03441522045