اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان - بخش مهندسی برق

کد پستی: 7813733385

تلفن: 03441522000

فکس: 03441522100