نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق


اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

 

اساتید مشاور ورودی های مختلف دانشجویان مهندسی برق به شرح ذیل می باشد. دانشجویان محترم لطفا برای مشاوره در زمینه اخذ واحدهای درسی و سایر امور آموزشی به استاد مشاور خود مراجعه نمایند.

ورودی 95 و ماقبل : دکتر جدیدالاسلام - دکتر احسائیان

ورودی 96: دکتر قاسمی نژاد - دکتر برزگر

ورودی 97: دکتر نصرت آبادی - دکتر دهیادگاری

ورودی 98: دکتر مرادی - دکتر همتی