نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

 

 

 

 

دکتر مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی

 

Email: jadidoleslam@sirjantech.ac.ir

morteza.jadid@yahoo.com