اعضای هیات علمی و اساتید اعضای هیات علمی و اساتید

 
احسان احسائیان

احسان احسائیان 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
سعیده برزگر پاریزی

سعیده برزگر پاریزی 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی شریف
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مرتضی جدیدالاسلام زیدابادی

مرتضی جدیدالاسلام زیدابادی 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی اصفهان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
لوئیزا دهیادگاری

لوئیزا دهیادگاری 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی شیراز
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مرتضی قاسمی نژاد

مرتضی قاسمی نژاد 

مدرک تحصیلی: دکتری از شاهد تهران
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
سید مصطفی نصرت ابادی

سید مصطفی نصرت ابادی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه اصفهان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1