اعضای هیات علمی و اساتید اعضای هیات علمی و اساتید

احسان احسائیان

احسان احسائیان

احسان احسائیان    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1397/03/19 ساعت‌ 6:0 3104
آشنایی با مهندسی برق 7712429 1 712 هر هقته پنج شنبه ساعت‌ 8:0 1396/11/01 ساعت‌ 14:0 3104
سیگنال ها وسیستم ها 7712414 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3104
زبان تخصصی برق 7711430 2 712 هر هقته پنج شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته پنج شنبه ساعت‌ 10:0 1396/10/30 ساعت‌ 14:0 3104
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1397/03/19 ساعت‌ 6:0 3103
آشنایی با مهندسی برق 7712429 1 712 هر هقته پنج شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته پنج شنبه ساعت‌ 8:0 1396/11/01 ساعت‌ 14:0 3103
سیگنال ها وسیستم ها 7712414 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
زبان تخصصی برق 7711430 2 712 هر هقته پنج شنبه ساعت‌ 10:0 1396/10/30 ساعت‌ 14:0 3103
نمایش 8 نتیجه
از 1