اعضای هیات علمی و اساتید اعضای هیات علمی و اساتید

لوئیزا دهیادگاری

لوئیزا دهیادگاری

لوئیزا دهیادگاری    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین فرخی طراحی بهینه کنترل کننده فازی چند مرحله ایی برای سیستم آونگ وارون دو درجه آزادی با استفاده از الگوریتم چند هدفه جدید جمعیت ذرات کاوش گر کارشناسی ارشد 2017
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1397/03/19 ساعت‌ 6:0 3104
الکترونیک دیجیتال 7711454 3 712 هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 1397/03/27 ساعت‌ 11:0 3104
سیستم های دیجیتال 1 7712412 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 1396/10/20 ساعت‌ 11:0 3104
مدارهای الکتریکی 1 7712426 3 712 هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 1397/04/05 ساعت‌ 8:0 3104
الکترونیک 1 7712410 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 1397/04/05 ساعت‌ 11:0 3104
الکترونیک 2 7712418 2 712 هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 1396/11/01 ساعت‌ 8:0 3104
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
الکترونیک دیجیتال 7711454 3 712 هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 1396/11/01 ساعت‌ 8:0 3103
سیستم های دیجیتال 1 7712412 3 712 هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 1396/10/20 ساعت‌ 11:0 3103
مدارهای الکتریکی 1 7712426 3 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 8:0 1397/04/05 ساعت‌ 8:0 3103
الکترونیک 1 7712410 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 1397/04/05 ساعت‌ 11:0 3103
الکترونیک 2 7712418 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته چهارشنبه ساعت‌ 8:0 1396/11/01 ساعت‌ 8:0 3103
نمایش 12 نتیجه
از 1