اعضای هیات علمی و اساتید اعضای هیات علمی و اساتید

سعیده برزگر پاریزی

سعیده برزگر پاریزی

سعیده برزگر پاریزی    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3104
مدارهای الکتریکی 2 7711416 2 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3104
الکترونیک 2 7712418 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 1397/04/05 ساعت‌ 11:0 3104
فیزیک الکترونیک 7712434 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 1396/10/18 ساعت‌ 8:0 3104
سیستم های کنترل خطی 7711418 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 13:30 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 13:30 | هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 1396/10/18 ساعت‌ 11:0 3104
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
مدارهای الکتریکی 2 7711416 2 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
الکترونیک 2 7712418 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 1397/04/05 ساعت‌ 11:0 3103
فیزیک الکترونیک 7712434 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 1396/10/18 ساعت‌ 8:0 3103
سیستم های کنترل خطی 7711418 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 13:30 1396/10/18 ساعت‌ 11:0 3103
نمایش 10 نتیجه
از 1