اعضای هیات علمی و اساتید اعضای هیات علمی و اساتید

سید مصطفی نصرت ابادی

سید مصطفی نصرت ابادی

سید مصطفی نصرت ابادی    (EN Page)

پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عایق ها و فشار قوی 7711445 3 712 هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3104
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 7711426 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 1397/03/27 ساعت‌ 11:0 3104
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3104
تاسیسات الکتریکی 7711443 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 1396/10/19 ساعت‌ 11:0 3104
مدارهای الکتریکی 1 7712426 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 1396/11/01 ساعت‌ 8:0 3104
ماشین های الکتریکی 2 7711422 2 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته شنبه ساعت‌ 15:30 1396/10/24 ساعت‌ 11:0 3104
ماشین های الکتریکی 3 7711428 3 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/30 ساعت‌ 11:0 3104
زبان تخصصی برق 7711430 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3104
عایق ها و فشار قوی 7711445 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 7711426 3 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 10:0 1397/03/27 ساعت‌ 11:0 3103
پروژه کارشناسی 7711433 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
تاسیسات الکتریکی 7711443 3 712 هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته یکشنبه ساعت‌ 8:0 1396/10/19 ساعت‌ 11:0 3103
مدارهای الکتریکی 1 7712426 3 712 هر هقته یکشنبه ساعت‌ 10:0 | هر هقته سه شنبه ساعت‌ 10:0 1396/11/01 ساعت‌ 8:0 3103
ماشین های الکتریکی 2 7711422 2 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 15:30 1396/10/24 ساعت‌ 11:0 3103
ماشین های الکتریکی 3 7711428 3 712 هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 8:0 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/30 ساعت‌ 11:0 3103
زبان تخصصی برق 7711430 2 712 هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته دوشنبه ساعت‌ 15:30 | هر هقته شنبه ساعت‌ 6:0 1396/10/16 ساعت‌ 6:0 3103
نمایش 16 نتیجه
از 1