دانشکده مهندسی برق

igmc open new 1366x599 - اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف دانشجویان مهندسی برق به شرح ذیل می باشد. دانشجویان محترم لطفا برای مشاوره در زمینه اخذ واحدهای درسی و سایر امور آموزشی به استاد مشاور خود مراجعه نمایند.

ورودی ۹۵ و ماقبل : دکتر جدیدالاسلام – دکتر احسائیان

ورودی ۹۶: دکتر قاسمی نژاد – دکتر برزگر

ورودی ۹۷: دکتر نصرت آبادی – دکتر دهیادگاری

ورودی ۹۸: دکتر مرادی – دکتر همتی

ورودی ۹۹: دکتر جدید الاسلام – دکتر احسائیان

ورودی ۴۰۰: دکتر قاسمی نژاد – دکتر برزگر

ورودی ۴۰۱: دکتر دهیادگاری – دکتر شمسی