ریاست دانشکده

1 - ریاست دانشکده

دکتر مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

jadidoleslam@sirjantech.ac.ir

morteza.jadid@yahoo.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۰

 

 

کارشناس بخش:

سرکار خانم حسینی

eecse.sirjantech@gmail.com

تلفن تماس:

۰۳۴-۴۱۵۲-۲۰۴۵