اعضای هیات علمی و اساتید

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی ایمیل
احسان احسائیان احسان احسائیان استادیار دکتری
مهندسی برق
شهید باهنر کرمان
ehsaeyan@sirjantech.ac.ir
سعیده برزگر پاریزی سعیده برزگر پاریزی استادیار دکتری
مهندسی برق - مخابرات
صنعتی شریف
barzegarparizi@sirjantech.ac.ir
مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی استادیار دکتری
مهندسی برق
صنعتی اصفهان
jadidoleslam@sirjantech.ac.ir
لوئیزا دهیادگاری لوئیزا دهیادگاری استادیار دکتری
برق
صنعتی شیراز
l.dehyadegari@sirjantech.ac.ir
مرتضی قاسمی نژاد مرتضی قاسمی نژاد استادیار دکتری
برق
شاهد تهران
morteza_ghasemi2010@yahoo.com
زهرا مرادی شهر بابک زهرا مرادی شهر بابک استادیار دکتری
برق قدرت
صنعتی اصفهان
m.moradish@yahoo.com
سید مصطفی نصرت آبادی سید مصطفی نصرت آبادی استادیار دکتری
مهندسی برق
دانشگاه اصفهان
sm.nosratabadi@sirjantech.ac.ir
محمد جعفر همتی محمد جعفر همتی استادیار دکتری
برق-الکترونیک
شهید باهنر کرمان
mohamadjafar_hemati@yahoo.com