اعضای هیات علمی و اساتید

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی ایمیل
احسان احسائیان احسان احسائیان مربی کارشناسی ارشد مهندسی برق
دانشگاه شهید باهنر کرمان
ehsaeyan.univ@gmail.com
سعیده برزگر پاریزی سعیده برزگر پاریزی استادیار دکتری مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
saeedeh-parizi@yahoo.com
مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی استادیار دکتری مهندسی برق
دانشگاه صنعتی اصفهان
jadidoleslam@sirjantech.ac.ir
لوئیزا دهیادگاری لوئیزا دهیادگاری استادیار دکتری مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شیراز
l.dehyadegari@sirjantech.ac.ir
مرتضی قاسمی نژاد مرتضی قاسمی نژاد استادیار دکتری مهندسی برق
دانشگاه شاهد تهران
morteza_ghasemi2010@yahoo.com
زهرا مرادی شهر بابک زهرا مرادی شهر بابک استادیار دکتری مهندسی برق قدرت
دانشگاه اصفهان
m.moradish@yahoo.com
سید مصطفی نصرت آبادی سید مصطفی نصرت آبادی استادیار دکتری مهندسی برق
دانشگاه اصفهان
sm.nosratabadi@yahoo.com
محمد جعفر همتی محمد جعفر همتی استادیار دکتری مهندسی برق
none@example.com